Numerologie: Významy magických čísel 3, 7 a 10

Poslední aktualizace: 8.6.2022

Základy numerologie známe z kultur starověké Mezopotámie, ale i Číny, starověkého Egypta a Řecka. Vychází z předpokladu, že vývoj světa probíhá v cyklech, které lze měřit čísly. Stejně jako v astrologii je důležitý den, měsíc a rok narození. Čísla okamžiku zrození určují do jisté míry povahu a mají vliv na osobní i profesní život.

Pokud se na numerologii díváme jako na vědní disciplínu, zjistíme, že numerologie vznikla asi v 6. stol. př. n. l. a jejím otcem byl tehdy slavný matematik Pythagoras, který věřil, že čísla souzní s magickými vibracemi vesmíru. Podle něj neměla jen matematický význam, ale byla středem všeho.

Numerologie – jaký mají významy čísla 3, 7 nebo 10?

Metody v numerologii

tabulce se písmena abecedy převádějí na číslice 1 až 9. Čísla a písmena spolu navzájem rezonují. Datum narození se píše i do mřížky, které má 9 polí. Číslům odpovídá povaha a vlastnosti. Lidé se liší čísly v datu i jejich opakováním. Zvláštní význam má číslo dne narození. Tady jsou významná mystická čísla.

Životní číslo

Čísla data narození vyvolávají osobní vibrace, které se mění každých 12 měsíců a odehrávají se v cyklech trvajících 9 let. Ten, kdo se narodil17. 2. 1943 má součet číslic 1 + 7 + 2 + 1 + 9 + 4 + 3 = 27 a 2 + 7 = 9. Osobní roční vibrace je na začátku jeho života 9, stejnou hodnotu má životní číslo, z něhož se odvodí vlastnosti. Numerologie rozlišuje číslo osudu a osobnosti, srdeční a výrazové číslo.

Numerologie 3

Číslo 3

Číslo 3 je jediné, které se rovná součtu dvou čísel předcházejících. Lao-c´ psal, že číslo 3 plodí všechny věci. Pro Řeky to byl symbol dokonalosti přírodních jevů a 3 sudičky Klóthó, Lachesis a Atropos určovaly osud. Babyloňané uctívali 3 božstva, Slunce, Měsíc a Venuši. U Egypťanů to byl Horus, Osiris a Isis, trojice Amun, Mut a Chons nebo Amun, Re a Ptah.

Maloasijská bohyně Hekaté byla paní země, moře a nebes. U Římanů to byl Jupiter, Mars a Quirinus. U Hinduistů Brahma, Višnu a Šiva. Číslo 3 je symbolem jednoty v mnohosti. Člověk byl vykládán jako trojice těla, duše a ducha, trojjediný Bůh jako Otec, Syn a Duch. V pohádkách se objevují 3 sourozenci nebo 3 zkoušky. V numerologii reprezentuje číslice 3 planetu Jupiter.

Numerologie 7

Číslo 7

Číslo 7 je spojováno s kultem Měsíce, podle něhož je měsíc jako časové období rozdělen na 4 týdny, co mají 7 dní. Bylo 7 divů světa a 7 pahorků, na kterých se rozkládal Řím. Podle starých astronomů bylo jen 7 planet. Řekové uznávali 7 mudrců. Antická vzdělanost rozlišovala 7 svobodných uměníaritmetiku, hudbu, geometrii, astronomii, gramatiku, rétoriku a logiku.

V islámu je 7 nebes a v sedmém nejvyšším vládne Abrahám. V hebrejštině se slovo 7 podobá výrazu pro přísahu. Podle svatého Augustina toto číslo znamená všeobecnost, plnost a dokonalost. Židé jedli 7 dní před odchodem z egyptského otroctví nekvašené chleby. V numerologii patří číslo 7 planetě Neptun.

Numerologie 10

Číslo 10

Číslo 10 je součtem prstů na rukou, proto byla desítka symbolem dokonalosti a harmonie. Egypťané rozdělili rok na 36 týdnů po 10 dnech a zbylých 5 dní slavili zrození pětice bohů. Řekové věřili, že existuje 10 druhů nebeských těles. Mojžíšových přikázání je 10, stejně jako přikázání, která nám dal Buddha.

Jaká jsou nešťastná čísla

Už ve starém Babyloně bylo číslo 13 číslem podsvětí. Antické kalendáře měly 13 měsíců a ten poslední byl měsíc bojů, v němž přicházelo nebezpečí. Třináctým písmenem hebrejské abecedy začíná slovo mem neboli smrt, proto bylo číslo 13 Židy pokládáno za nešťastné a vznikl proto odborný termín triskaidekaphobia.

Za nešťastné číslo je v křesťanských zemích považováno i číslo 666, což je znamení Antikrista z knihy Zjevení sv. Jana. Toto číslo přimělo v 80. letech minulého století amerického prezidenta Ronalda Reagana požádat o změnu popisného čísla svého domu na ulici St Cloud Road v Bel-Air u Los Angeles na číslo 668.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)